Vårgille den 17 april 2008
En vacker vårkväll bjöds Gilles medlemmar med respektive till vårgille i gamla Wermlandsbankens lokal. Nio nya Gilles-medlemmar intogs.

De nya Gilles-medlemmarna. Från höger: Mårten Andersson, Per Andersson, Lena Arinell, Carl-Henrik Höljfors, Lars Olsson, Björn Rosén, Carl Axel Rudd, Nils-Erik Säfman och Michael Winslow.

Åldermannen Per Berggrén informerade om vad som hänt sedan höstgillet.

 

Ett samarbete med namnet Framtidsrådet har bildats med vardera en representant från Carlstads-Gillet, Karlstads Hembygdsförening och Karlstad lever. Syftet med rådet är att på demokratisk väg samverka med Karlstads kommun tidigt i beslutsprocessen när staden utvecklas. Carlstads-Gillets representant är rådsmedlemmen Inger Berggrén.

Framtidsrådets första ärende var att motsätta sig rivning eller flytt av Vågmästarbostaden. Det andra ärendet var att acceptera rivning av Karlstads-Tidningens gamla hus på Södra Kyrkogatan men att byggnaden skall dokumenteras."

Carlstads-Gillets tidskrift Gillet kommer till medlemmarna i maj.

Arkivarie Mikael Lundström redovisade för planerna att till hösten dela ut ett nytt stipendium på 10 000 kr till den skrivit bäst om Karlstads historia med ca 6 000 tecken. Resultatet kommer att redovisas vid höstgillet.

Årsavgiften beslutades vara oförändrad till 175 kr varav 25 kr avsätts till Gillets litteraturstipendium.

Karlstadskännaren Sven Larsson har   genom  åren skänkt Carlstads-Gillet 
mycket, senast en pärm med samman-ställning om händelser i Karlstads historia. 
 
Sven tackades med exemplar nummer 2  av Carlstads-Gillets hedersgåva, ett  konstverk i trä av Trämajoren Hans Tilly, speciellt tillverkat för Carlstads-Gillet.

Sven Larsson har varit medlem i Carlstads-Gillet i 50 år och har både son och sonson som medlemmar.

Efter förhandlingarna underhöll trubaduren med mera Björn Sandborgh med ett eget 
program med visor av Gustaf Fröding och Oscar Stjerne.