På denna sida finns Carlstads-Gillets stadgar.

 

STADGAR

FÖR

CARLSTADS-GILLET

 

Godkända den 18 februari 1944

Med ändringar beslutade den 29 april 1952, den 6 april 1955,
den 22 november 1966, den 23 april 1969,  den 25 april 1979, den 25 april 2002,
den 20 november 2008 och 24 april 2009.

 

 

 

§ 1

 

 

Gillets uppgift är

 

att  sprida kännedom om Karlstads historia.

 

att väcka intresse för bevarande av stadens ur historisk, topografisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla minnesmärken och egendomligheter,

att verka för tillgodoseende av historiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling, samt

att genom sällskaplig samvaro uppliva minnet av märkligare tilldragelser och personligheter.

 

 

 

§ 2

 

 1. Gillets angelägenheter handhavas av ett Råd, bestående av Ålderman och högst tio (10) Bisittare.
   

 2. Ålderrman och Bisittare väljas vid årliga Höstgillet; Ålderman för en tid av ett år och Bisittare för två år. Första gången nyval enligt denna paragraf ägt rum, skall av Rådet bestämmas, i vilken ordning vissa Bisittare skola tidigare avgå, så att därefter val av fyra Bisittare kan äga rum.
   

 3. Rådet väljer inom sig vice Ålderman, Skrivare, Skattmästare, Arkivarie, Munskänk samt andra erforderliga ämbetsmän.
   

 4. Rådet sammanträder på kallelse av Åldermannen, när denne så finner behövligt eller när minst tre av Rådets ledamöter därom framställa begäran, dock minst två gånger årligen, nämligen före varje lagtima gille. Vid förfall för Åldermannen sammankallas Rådet av vice Åldermannen, vid förfall för denne av Skrivaren.
   

 5. Rådet är beslutsmässigt, när minst sex av dess ledamöter äro närvarande, utom i det fall, som omförmäles i § 6 i punkt 2.
   

 6. Rådet organiserar självt sina arbeten.
   

 7. Tvenne räkenskapsgranskare och en ersättare utses vid Höstgillet för innevarande verksamhetsår.
   

 8. Gillets räkenskaper skola avslutas varje år per den 30 september samt föreligga till granskning senast 14 dagar därefter.

 

§ 3.

 1. Till Gillesmedlem kan kallas till myndig ålder kommen välfrejdad man eller kvinna, som antingen är född i Karlstad eller född av i Karlstad boende och där mantalsskrivna föräldrar under dessas tillfälliga vistelse utom staden, eller som under en följd av år varit bosatt i Karlstad samt visat stort intresse för staden och dess utveckling.
   

 2. Till Gillesmedlem kan därjämte kallas i Karlstad boende man eller kvinna, som – utan att ha ovan angivna kvalifikationer för inträde – i direkt nedstigande led härstammar från familj, som under längre tid bott i Karlstad och därunder gjort sig väl känd som främjare av stadens intressen.
   

 3. Dock må, oavsett vad i första och andra stycket i denna paragraf stadgas, vara Gillets råd obetaget att, när synnerliga skäl härtill kan anses föreligga, till Gillesmedlem kalla även annan välfrejdad man eller kvinna.

 

§ 4.

 

 1. För erhållande av inträde i Gillet skall anmälan ske genom Gillesmedlem å av Gillets Skrivare tillhandahållen blankett

 2. Anmälan skall understödjas av tvenne andra Gillesmedlemmar, varpå nämnda anmälningsblankett, behörigen ifylld, insändes till Gillets Råd, adresserad till Gillets Skrivare, senast 14 dagar före det lagtima Gille, vid vilket sökande önskar erhålla inträde som Gillesmedlem.

 3. Gillets Råd godkänner eller avslår anmälan.

 4. Är anmälan godkänd, underrättas den till inträde anmälde därom genom kallelsebrev, och äger han eller hon då att fullgöra de skyldigheter, som i nämnda brev finnas angivna, varefter Gillebrev och Gillesmärke äro att mottag vid förstkommande lagtima Gille.

 

§ 5.

 

Gillesmedlem erlägger en inträdesavgift samt därutöver en årsavgift som årligen fastställs vid Vårgillet för kommande arbetsåret.

 

§ 6.

 

 1. Underlåter Gillesmedlem att inom löpande år betala för detsamma stadgad årsavgift och ej, efter av Gillets Skattmästare därom gjord erinran, fullgör denna sin skyldighet, kan han eller hon av Rådet förklaras hava ur Gillet utgått.

 2. Rådet äger, därest detsamma anser fullgiltiga skäl föreligga, ur Gillet utesluta Gillesmedlem; dock skola minst sex (6) av Rådets ledamöter vara om beslutet ense.

 

§ 7.

 

 1. Till Hedersgillesmedlem kan av Gillet, på Rådets förslag, kallas karlstadsbo, som gjort sig synnerligen förtjänt om Gillet eller i övrigt är känd som intresserad av och verksam för de syften Gillet uppsatt som sina.

 2. Hedersgillesmedlem är befriad från årsavgifter till Gillet.

 

§ 8.

 

 1. Gillets lagtima sammanträden, Gillen, hålles: Höstgillet under oktober eller november och Vårgillet under senare hälften av april.

 2. Vid lagtima Gille äger en var Gillesmedlem rätt att framställa ärenden av intresse och gagn för Gillet.

 3. Vid lagtima gille föredrar Rådet de ärenden, som anses böra underställas Gillets prövning.

 4. Vid Höstgillet skola följande ärenden förekomma:

  • Föredragning av råds- och granskningsberättelser samt frågan om ansvarfrihet.​

  • Val av ledamöter i Rådet.

  • Val av räkenskapsgranskare jämte ersättare.

 5. Kallelse skall äga rum genom personligt meddelande senast 14 dagar före lagtima och 8 dagar före urtima gille. ​

§ 9.

 1. Urtima Gille hålles, då Rådet finner så behövligt.

 2. Vid urtima Gille får till behandling förekomma endast de ärenden, som utgöra orsak till Gillets sammankallande, och skola dessa ärenden i kallelsen tillkännagivas.

§ 10.

 

 1. Vid omröstning gäller enkel röstövervikt utom i de fall, då dessa stadgar annorlunda bestämma.

 2. Beslut fattas genom öppen omröstning, där ej annorlunda yrkas

 3. Ärende, som Gillesmedlem önskar framställa inför Gillet, bör skriftligen vara Rådet delgivet minst en månad före nästkommande lagtima Gille.

 4. Ärende, som framställs först vid öppet Gille, äger Åldermannen, eller den i hans eller hennes ställe sitter, bordlägga, om denne finner detsamma kräva närmare utredning inför Rådet.

 5. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av Åldermannen, eller i dennes frånvaro av den, som i Åldermannens ställe sitter. Vid val skiljer dock lotten.

 6. Val skola ske med slutna sedlar, om Gillesmedlem så yrkar.

 

 

§ 11.

 

Förslag till ändring av stadgarna kan endast behandlas vid lagtima Gille och anses icke antagna förrän
detsamma vid två på varandra följande Gillen oförändrat bifallits.

Dylikt förslag skall, för att komma under omprövning, inlämnas skriftligen till Rådet minst en månad före det lagtima Gille, vid vilket det önskas upptagas till behandling.

 

 

§ 12.

 1. För Gillets upplösning erfordras, att beslut därom fattas vid minst tvenne gillen, därav ett skall vara lagtima, och skola dessa hållas med minst en månads mellanrum.

 2. Kallelse till Gille i detta ärende skall kungöras för Gillesmedlemmarna senast två veckor före respektive Gilles hållande och skall i kallelsen ärendets natur vara angivet.

 3. Beslut om Gillets upplösning är giltigt, om minst två tredjedelar av närvarande Gillesmedlemmar äro därom ense.

 4. Är Gillets upplösning stadgeenligt beslutat, skall samtidigt därmed bestämmas, hur med dess tillhörigheter förfaras skall.

 5. Dylikt beslut skall avse, att nämnda tillhörigheter överlämnas till Stiftelsen Värmlands Museum.

Carlstads-Gillet
Residenstorget 1 
65225  Karlstad

Webansvarig

ergo@goranberg.se

070-755 77 75

 • Facebook Clean Grey
 • Twitter Clean Grey
 • LinkedIn Clean Grey